Суббота, 02.03.2024, 07:56
ВЕТЕРАНАМ РАКЕТНЫХ ВОЙСК СТРАТЕГИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
ОСТАВИТЬ СОБЩЕНИЕ ФОТОГАЛЕРЕЯФИЛЬМЫ О РВСН ВыходВход
Вы вошли как Гость · Группа "Гости"Приветствую Вас, Гость · RSS
ЯЗЫК/Language
ОБЬЯВЛЕНИЕ
НАВИГАЦИЯ
ОБЩЕНИЕ
ДРУЖЕСКИЕ САЙТЫ
ГОСТИ САЙТА
 Статут організації

 

СТАТУТ

ГРОМАДСЬКОЇ   ОРГАНІЗАЦІЇ

“СОЮЗ ВЕТЕРАНІВ РАКЕТНИХ ВІЙСЬК

СТРАТЕГІЧНОГО  ПРИЗНАЧЕННЯ”

 

 

(ЗІ ЗМІНАМИ)

 

м. Київ

2016

 

 

1  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

  1. Громадська організація “Союз ветеранів Ракетних військ стратегічного призначення” (далі − організація), є добровільною неприбутковою громадською організацією, яка об’єднує громадян України для реалізації мети та завдань, передбачених цим Статутом.
  2. Організація створюється і діє на засадах рівноправності своїх членів, самоврядування, законності, виборності та підзвітності керівних органів, гласності в роботі.
  3. Організація діє відповідно до Конституції України, Закону України “Про об`єднання громадян”, Закону України “Про статус ветеранів військової служби і ветеранів органів внутрішніх справ та їх соціальний захист”, Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантій їх соціального захисту”, чинного законодавства та цього Статуту.
  4. Організація незалежна від будь-яких політичних партій і рухів, самостійно визначає форми і методи співпраці з громадськими об’єднаннями України та міжнародними громадськими (неурядовими) організаціями.
  5. Офіційна назва організації:

українською мовою: повне найменування − громадська організація “Союз ветеранів Ракетних військ стратегічного призначення”;

скорочене найменування  − ГО “Союз ветеранів РВСП”;

російською мовою: повне найменування − общественная организация “Союз ветеранов Ракетных войск стратегического назначения”;

скорочене найменування  − ОО “Союз ветеранов РВСН”.

  1. Організація поширює свою діяльність на територію міста Києва.
  2. Юридична адреса: м. Київ, вул. Липська, 16-a, 01021.

 

2  МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

  1. Головною метою діяльності організації є:

задоволення та захист законних прав, соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних, професійних та інших інтересів членів організації, спільної реалізації їх прав і свобод;

участь у здійсненні демократичного цивільного контролю над Воєнною організацією держави відповідно до чинного законодавства України;

збереження та висвітлення історичних фактів створення та діяльності Ракетних військ стратегічного призначення (далі − РВСП), військово-патріотичне виховання підростаючого покоління та воїнів Збройних Сил України на основі бойових традицій РВСП.

  1. Завданнями організації є:

об’єднання ветеранів РВСП для спільної реалізації їх конституційних та інших законних прав;

правовий та соціальний захист прав та інтересів членів організації в органах державного управління, місцевого самоврядування, громадських організаціях, здійснення інших повноважень відповідно до діючого законодавства України;

надання допомоги керівництву Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних Сил України, командуванням з’єднань та військових частин у розробці концептуальних документів щодо розвитку Збройних Сил України, посильної участі у процесі навчання та патріотичного виховання особового складу, враховуючи набутий ветеранами РВСП багатий досвід служби та здатність об’єктивної оцінки реальних умов;

сприяння соціальній та професійній адаптації звільнених в запас або у відставку військовослужбовців та членів їх сімей, реалізації інтелектуального та організаційного потенціалу;

розповсюдження інформації про діяльність організації, популяризація та висвітлення історичних фактів формування та діяльності РВСП, сприяння спадкоємності військових традицій та бойового товариства;

підвищення рівня військово-патріотичного виховання молоді та її готовності до захисту Вітчизни на основі бойових традицій РВСП.

 

3  ЧЛЕНСТВО В ОРГАНІЗАЦІЇ

 

  1. Членами організації можуть бути:

військовослужбовці, службовці та працівники, які проходили службу (працювали) у військових частинах Ракетних військ стратегічного призначення, на підприємствах, в організаціях, безпосередньо пов’язаних з РВСП, а також ветерани війни, учасники бойових дій та військових конфліктів, інваліди, ветерани праці, державні службовці та працівники, ветерани військової служби, військовослужбовці резерву, запасу і відставки Збройних Сил України, члени їхніх сімей, інші громадяни України, які визнають цей Статут і в міру своїх можливостей беруть участь у роботі організації.

  1. Членство в організації є фіксованим − індивідуальним і колективним.
  2. Прийом в індивідуальні члени проводиться на Загальних зборах або засіданнях Ради організації на підставі письмової або усної заяви.
  3. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість учасників Загальних зборів, Ради організації. Члени організації вносяться до книги обліку.
  4. Колективними членами можуть бути колективи громадських організацій, установ та підприємств різних форм власності, які визнають Статут організації та бажають сприяти її діяльності.

Прийом колективних членів здійснюється Радою організації на підставі рішення зборів та письмового звернення відповідного колективу установи, підприємства, організації.

  1. Колективні та індивідуальні члени організації мають рівні права і обов’язки. Колективні члени реалізують свої права та обов’язки через своїх повноважних представників.
  2. Членство в організації припиняється:

за власним бажанням члена на підставі письмової або усної заяви;

виключенням з членів організації у випадку:

порушення положень Статуту;

вчинення дій, які компрометують організацію чи завдали їй матеріальної або моральної шкоди;

вчинення проступку або злочину, несумісного з перебуванням в організації.

 

4  ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

  1. Члени організації мають право:

обирати та бути обраним до керівних органів;

брати участь в зборах, звертатися з питаннями, критикою, заявами і пропозиціями;

вимагати відповіді по суті своїх звернень;

користуватись захистом своїх громадянських, політичних і економічних прав.

  1. Члени організації зобов’язані:

дотримуватись положень Статуту, брати участь у виконанні прийнятих рішень у межах своєї компетенції;

сприяти підвищенню авторитету організації, дбати про її об’єднання, займати активну громадську позицію;

поважати інтереси інших членів, дотримуватись норм моралі та етики.

 

5  СТРУКТУРА ОРГАНІЗАЦІЇ

 

  1. Організація створюється відповідно до законодавства України шляхом проведення установчих зборів, на яких приймається рішення про її заснування, затверджується Статут та обираються статутні органи.
  2. Статутними органами організації є:

Загальні збори;

Рада організації;

Контрольно-ревізійна комісія.

  1. У складі організації можуть створюватись первинні організації однополчан частин, з’єднань, підприємств, організацій та інші об’єднання ветеранів за територіальним принципом, фаховими інтересами. Первинна організація може створюватись за наявності не менш трьох осіб.

У своїй діяльності первинні організації керуються цим Статутом.

  1. Вищим керівним органом організації є Загальні збори
   (далі − Збори)
   .
  2. У період між Зборами керівним органом є Рада організації.
  3. До компетенції Зборів належить:

визначення основних напрямків діяльності організації та затвердження звітів щодо стану їх реалізації;

затвердження Статуту, внесення до нього змін та доповнень;

обрання членів Ради та Контрольно-ревізійної комісії організації;

реалізація права власності на майно та кошти організації;

прийняття рішень щодо проведення перевірок діяльності організації аудиторськими організаціями;

прийняття рішення про реорганізацію або припинення діяльності організації.

призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.

  1. Рада і Контрольно-ревізійна комісія у кількості, яку визначають Збори, обирається строком на 4 роки.
  2. Збори скликаються: загальні − за необхідності, але не рідше двох разів на рік, звітно-виборчі − один раз на чотири роки, позачергові − можуть бути скликані за ініціативою більше половини членів організації або Ради організації.
  3. Збори правомочні, якщо в їх роботі бере участь більше половини членів організації, які перебувають на обліку. Постанови Зборів вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало не менш як дві третини учасників Зборів. Рішення Зборів оформлюються протоколом і підписуються Головою та секретарем Зборів.
  4. Виконавчим органом є Рада організації (далі − Рада), яку очолює Голова Ради (Голова організації).
  5. Голова Ради:

здійснює оперативне управління справами, майном та коштами організації;

без доручення представляє організацію в зовнішніх стосунках, робить заяви від її імені;

представляє інтереси організації в державних органах влади України, громадських організаціях;

головує на Зборах та на засіданнях Ради;

веде особистий прийом, розглядає письмові й усні звернення членів організацій;

вирішує інші питання діяльності організації відповідно до її мети і основних завдань, визначених цим Статутом.

У разі неможливості виконання обов’язків Головою Ради його повноваження покладаються на першого заступника (заступника) Голови Ради.

  1. Рада організації:

звітує перед Зборами про свою діяльність, забезпечує загальне керівництво організацією, несе відповідальність за збереження рядів і єдності організації;

представляє і захищає законні інтереси організації та своїх членів у державних органах та громадських організаціях;

приймає рішення про вступ до організації (індивідуальних та колективних членів) та вихід з неї;

бере активну участь у розробці і реалізації комплексних програм, спрямованих на поліпшення умов життя ветеранів, за­безпечення контролю за їх реалізацією;

розглядає і вирішує питання організаторської, благодійницької і виховної роботи;

обирає Голову Ради, його першого заступника (заступників), відповідального секретаря;

утворює у своєму складі з членів Ради і активістів комітети з головних напрямків роботи організації (організаційно-методичної, соціальної, історичної, міжнародних зв’язків, роботи з молоддю та інші);

організовує та проводить заходи щодо відзначення ювілейних дат та визначних подій в історії РВСП та житті членів організації;

організовує спільні заходи з іншими ветеранськими організаціями;

спрямовує зусилля на залучення ветеранів до громадської і посильної трудової діяльності, надання необхідної допомоги звільненим в запас або відставку ветеранам військової служби у влаштуванні їх життя в цивільних умовах, задоволенні законних прав та інтересів осіб похилого віку;

затверджує зразки печатки, штампу, бланків, символіки організації;

приймає рішення про створення госпрозрахункових установ і організацій зі статусом юридичної особи та їх заснування в порядку, встановленому чинним законодавством України;

вивчає форми і методи роботи інших об’єднань громадян з метою використання найбільш ефективних з них у практиці.

  1. 3асідання Ради проводяться не менш, ніж один раз на три місяці. Позачергове засідання скликається за ініціативою Голови Ради організації.
  2. Контрольно-ревізійна комісія здійснює контроль за дотриманням статутних положень у діяльності організації, фінансовими витратами, веденням обліку, звітності та збереженням матеріальних цінностей. З цією метою:

організовує перевірку фінансово-господарської діяльності організації не рідше одного разу на рік;

звітує Раді та Зборам організації про результати проведених перевірок;

бере участь у засіданні Ради з правом дорадчого голосу;

має право ставити питання про скликання позачергових Зборів.

  1. Роботу Контрольно-ревізійної комісії організовує Голова контрольно-ревізійної комісії, який обирається на Зборах організації. Засідання Контрольно-ревізійної комісії проводяться не рідше двох разів на рік і є правомочним у разі присутності більшості її членів. Рішення приймаються простою більшістю голосів.

 

6  МАЙНО ТА КОШТИ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

  1. Організація може мати у власності:

будівлі, споруди, приміщення, транспортні засоби, обладнання та інше майно, необхідне для виконання статутних завдань, яке безкоштовно передане органами державної влади і місцевими органами самоврядування;

майно, яке надано безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;

майно, придбане за рахунок власних коштів.

  1. Організація має право вчиняти щодо свого майна будь-які дії, що не суперечать чинному законодавству України.
  2. Кошти організації формуються із:

благодійної допомоги підприємств, організацій, установ, комерційних структур, спонсорів, меценатів та інших добровільних внесків, членських внесків індивідуальних членів організації, які можуть збиратися в організації за рішенням її зборів;

пасивних доходів у вигляді процентів, дивідендів, страхових виплат і відшкодувань, роялті та доходів отриманих організацією відповідно до чинного законодавства України;

дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної.

  1. Одержані в такий спосіб кошти використовуються:

на статутну діяльність організації, благодійні заходи;

виплату зобов’язань за укладеними угодами щодо оренди і експлуатації засобів та каналів зв’язку, транспорту, оргтехніки, службових та інших приміщень, господарських потреб, інформаційного забезпечення.

  1. Організація та створені нею установи, підприємства ведуть оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструються в органах державної податкової інспекції та вносять до бюджету платежі в порядку і розмірах, передбачених чинним законодавством України.
  2. Право розпоряджатися коштами належить Раді організації. Розпорядником коштів є Голова Ради, а у разі неможливості виконання ним обов’язків − перший заступник (заступник) Голови Ради.
  3. Забороняється розподіляти отриманні доходи (прибутки) або  їх частини серед засновників (учасників), членів організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.
  4. Доходи (прибутки) можуть використовуватися виключно для фінансування видатків на утримання організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності, визначених цим Статутом.

 

7  ПРАВОВИЙ СТАТУС ОРГАНІЗАЦІЇ

 

  1. Організація набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації у порядку, встановленому чинним законодавством України.

 

  1. Організація має право:

виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права;

представляти і захищати законні інтереси своїх членів у державних органах влади та громадських організаціях;

одержувати від органів державної влади та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;

здійснювати необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій зі статусом юридичної особи, засновувати підприємства в порядку, встановленому законодавством України;

мати свій самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку, посвідчення, штампи, бланки та інші реквізити, які реєструються в порядку, встановленому законодавством України.

  1. Організація може входити до складу міжнародних організацій, діяти з міжнародним статусом для більш ефективного соціального, правового і економічного захисту своїх членів, укладати угоди та брати участь у заходах, які не суперечать міжнародним зобов’язанням України.

Міжнародна діяльність організації здійснюється шляхом участі у міжнародних проектах, роботі міжнародних організацій, а також інших формах, що не суперечать законодавству України, нормам і принципам міжнародного права.

  1. Організація після реєстрації мас виключне право на використання своєї назви. Використання назви організації фізичними та юридичними особами, які не належать до організації з метою, не пов’язаною з її діяльністю, забороняється.

 

8  ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

  1. Зміни та доповнення до Статуту затверджуються рішенням Зборів організації. Постанови Зборів вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало не менш як дві третини учасників Зборів.
  2. Зміни до статутних документів підлягають обов’язковій реєстрації у порядку, встановленому законодавством України.

 

9  ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

   1. Припинення діяльності організації відбувається шляхом реорганізації або ліквідації.
   2. Реорганізація проводиться на підставі рішення Збрів.
   3. У разі реорганізації до правонаступника (правонаступників) переходить сукупність всіх прав та обов’язків організації.
   4. Організація ліквідується:
  1. шляхом саморозпуску за рішенням Зборів;

   шляхом примусового розпуску за рішенням суду, а також в інших випадках, встановлених чинним законодавством України.

   1. У випадку ліквідації організації створюється ліквідаційна комісія.
  2. Вона діє у складі та за порядком, визначеним Зборами або уповноваженим відповідно до чинного законодавства України органом.

   1. Ліквідаційна комісія після закінчення строку для пред’явлення вимог кредиторами складає проміжний ліквідаційний баланс, який містить відомості про склад майна організації, перелік пред’явлених кредиторами вимог, а також про результати їх розгляду.
  3. Проміжний ліквідаційний баланс затверджується Зборами організації або органом, що прийняв рішення про ліквідацію організації.

   1. Виплата грошових сум кредиторам організації проводиться у порядку черговості, встановленої чинним законодавством України відповідно до проміжного ліквідаційного балансу.
  4. У разі недостатності в організації коштів для задоволення вимог кредиторів ліквідаційна комісія здійснює продаж майна організації.

   1. Майно, що було надане організації у користування, повертається власникам.
   2. Після проведення розрахунків із кредиторами ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс, який затверджується Зборами організації або органом, що прийняв рішення про ліквідацію організації.
   3. Кошти та майно організації в разі її ліквідації не можуть перерозподілятися між членами організації.
   1. Ліквідація вважається завершеною, організація − такою, що припинила свою діяльність, з моменту внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру.
Copyright MyCorp © 2024
Календарь
«  Март 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
ПРАЗДНИКИ СЕГОДНЯ
Праздники Украины
ЖИЗНЬ САЙТА
Форма входа